Literatura i Kultura Popularna

 

PROFIL CZASOPISMA
„LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

 

Czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” jest recenzowanym rocznikiem, finansowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej. Wydawcą czasopisma jest Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Polskiej). W periodyku publikowane są artykuły i artykuły recenzyjne we wszystkich językach, pod warunkiem przejścia pełnej procedury. Czasopismo jest poświęcone badaniom zjawisk szeroko pojętej literatury i kultury popularnej.

CZASOPISMO PUNKTOWANE

LISTA B MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

11 PUNKTÓW

 

HISTORIA

Rocznik jest pierwszym i najstarszym periodykiem w Polsce, które zajmuje się stricte literaturą i kultura popularną w różnych ich przejawach i aspektach, tak pod kątem tradycji, historii, jak i współczesności.

Czasopismo powstało w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Efektem podjętych przez nich działań był, z jednej strony, cieszący się dużym uznaniem Słownik literatury popularnej (1997, wyd. popr. i uzupeł. 2006), z drugiej – czasopismo „Literatura i Kultura Popularna”. Ekstrapolując rozwój zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych i literaturoznawczych, badacze dostrzegli bowiem konieczność podjęcia studiów nad literaturą i kulturą popularną i cyklicznego publikowania ich wyników w ramach wyspecjalizowanego wydawnictwa, co umożliwiłoby dotarcie do szerszej publiczności, poszukującej opracowań o konkretnej, interesującej ją i aktualnej z punktu widzenia kulturowego i cywilizacyjnego tematyce. Publikując teksty dotyczące zarówno zjawisk dawniejszych, jak współczesnych, „Literatura i Kultura Popularna” wypełniła istniejącą w badaniach naukowych istotną lukę, studia takie były bowiem w Polsce marginalizowane i deprecjonowane.

CELE

Działalność czasopisma skupia się przede wszystkim na rozwijaniu szeroko pojętych interdyscyplinarnych badań nad polską i powszechną literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i ewentualnych zagrożeń.

Publikacje wydawane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” mają służyć pogłębianiu wiedzy na temat literatury i kultury popularnej, zapoczątkowywać nowe badania, wskazywać możliwe obszary i tematy badawcze. Nadrzędnym celem czasopisma jest budowanie wnikliwej refleksji nad zjawiskami literatury i kultury popularnej w oparciu o publikacje uczonych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo ma służyć również przedstawianiu aktualnych problemów i zagadnień związanych z badaniami literatury i kultury popularnej, dyskusji na temat najważniejszych związanych z nimi zagadnień, prezentacji oryginalnych ujęć naukowych, wymianie poglądów i myśli naukowej uczonych z całego świata, zajmujących się literaturą i kulturą popularną, upowszechnianiu prowadzonych przez nich badań oraz utrzymywaniu stałego kontaktu z badaczami literatury i kultury popularnej z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

ADRESACI

Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do osób podejmujących badania naukowe nad literaturą i kulturą popularną. Redakcja zwraca jednak uwagę także na to, by publikowane w nim prace mogły stanowić inspirującą lekturę również dla czytelników spoza kręgu akademickiego, na przykład nauczycieli, studentów, uczniów szkół różnych poziomów i profili czy członków fandomu.

KONCEPCJA CZASOPISMA

Zapraszamy do współpracy autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Publikujemy artykuły poświęcone różnym aspektom i zjawiskom literatury i kultury popularnej polskiej i światowej: mediom, grom fabularnym (RPGs), filmom gatunkowym, poszczególnym gatunkom, autorom i tematom literatury popularnej, adaptacjom literackim, filmowym, przekładom na języki innych sztuk, gatunkom z pogranicza sztuk, jak np. komiks, literatura internetowa etc. Interesują nas także prace omawiające zagadnienia definicyjne, genologiczne, obiegi literatury, właściwości rynku, specyfikę odbiorców, socjologię i psychologię odbioru itp. Chętnie widzimy na naszych łamach prace interdyscyplinarne, reprezentujące i łączące osiągnięcia różnych dziedzin nauk, niekoniecznie wyłącznie humanistycznych.

Tematyka poszczególnych numerów może być częściowo problematyzowana. W takim wypadku informacja o planowanej tematyce głównej będzie się pojawiała na stronie internetowej czasopisma (zakładka „Home”).

DOSTĘP

Płatny:

  1. egzemplarze papierowe,

Bezpłatny:

  1. dostęp online (http://lkp.wuwr.pl/catalog/-20).

INDEKSOWANIE

  1. The European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) – https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/,

  2. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH) – http://cejsh.icm.edu.pl/,

  3. Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/,

  4. Europeana – https://www.europeana.eu/portal/pl,

  5. Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest) (na podstawie porozumienia Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals) – http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php,

  6. ICI Journals Master List – https://journals.indexcopernicus.com/,

  7. Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) – http://cns.wuwr.pl/.

 

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: papierowa.

Unikatowy adres czasopisma: lkp.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

ISSN: 0867-7441

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy