Wskazówki redakcyjne

 

Wskazówki redakcyjne

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

 

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

 

 1. Plik tekstowy w formacie doc, .docx lub .rtf

 2. Marginesy: standardowe Worda (2,5 cm)

 3. Tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5. Proszę justować tekst. Proszę wstawiać numery stron (u dołu strony, pośrodku).

 4. Pod imieniem i nazwiskiem autora artykułu proszę podawać nazwę uczelni (miejsca pracy), z którą jest związany i kraju. Po tytule swojego artykułu proszę nie stawiać kropki.

 5. Po tytule proszę podać słowa kluczowe w językach polskim (nie dotyczy autorów obcojęzycznych), angielskim i języku artykułu, jeśli jest inny niż polski i angielski.

 6. Proszę rozdzielać wyrazy tylko jedną spacją.

 7. Przypisy:

 1. Dolne. Proszę nie stosować przypisów końcowych;

 2. Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 10, interlinia 1;

 3. Proszę nie stosować przypisów MLA;

 4. Numer przypisu w tekście głównym proszę umieszczać przed znakiem interpunkcyjnym. Przykład: ogród1. NIE: ogród.1;

 5. Proszę nie stosować wcięć akapitowych.

 1. W tekście głównym wcięcia akapitowe proszę ustawiać tabulatorami (automatycznie). Proszę nie stosować dodatkowych odstępów między akapitami.

 2. Wszelkie wyróżnienia proszę zaznaczać wyłącznie rozstrzelonym drukiem (bez kursywy i boldu). Przykład: kierunek

 3. Obce terminy, nazwy itd. proszę podawać kursywą.

 4. Proszę nie wyróżniać wydzielonych w tekście cytatów kursywą, pomniejszoną (powiększoną) czcionką, oddzielać ich od tekstu dodatkową interlinią itd. Proszę włączać cytaty w zwykły tok wywodu, opatrując je jedynie cudzysłowami i przypisami. Przykład: „Warszawa jest stolicą Polski”. Wyjątek: dłuższe cytaty (powyżej 4 wersów) z utworów poetyckich.

 5. W przypisach proszę podawać pełne numery cytowanych stron. Przykład: s. 164-165, NIE s. 164-5.

 6. W przypisach proszę stosować skrót op. cit. zapisany kursywą.

 7. Podając pierwszy raz jakieś nazwisko osoby rzeczywistej, proszę zawsze podawać jej pełne imię (imiona).

 8. Tytuły czasopism, serii i nazwy cykli wydawniczych proszę podawać w cudzysłowach i bez kursywy. Wszystkie pozostałe tytuły (także tytuły obrazów, ilustracji, filmów, gier komputerowych, artykułów w czasopismach, atlasów, słowników, encyklopedii itd.) proszę podawać kursywą i bez cudzysłowów.

 9. Przy podawaniu po raz pierwszy polskich tytułów książek, artykułów itd. proszę w nawiasach podawać tytuł oryginału, datę jego wydania i datę wydania polskiego – jeśli to możliwe. Przykład: Inwazja morza (L’invasion de la mer, 1905, pol. 1934). Przy podawaniu tytułów filmów proszę podawać tytuł oryginału, dane reżysera, nazwę kraju produkcji, datę produkcji. Przykład: Małżeństwo po włosku (Matrimonio all' italiana, dir. V. De Sica, Italy-France 1964).

 10. Proszę podawać pełne tytuły wszelkich cytowanych prac czy artykułów – wraz z podtytułami.

 11. Za znak wycięcia fragmentu tekstu proszę przyjąć [...] NIE (…). W nawiasach kwadratowych proszę także zamieszczać pochodzące od Państwa wtrącenia, np.: [podkreśl. J.D.], [przeł. J.D.].

 12. Na początku i końcu cytatów proszę nie stosować [...] oprócz uzasadnionych (np. fragmenty poetyckie) wyjątków.

 13. Proszę stosować rozróżnienie pomiędzy łącznikiem (-) a myślnikiem ( – ).

 14. W zapisie bibliograficznym proszę stosować „red.” zamiast „pod red.”. W zapisie bibliograficznym tekstów obcojęzycznych proszę tłumaczyć na język polski informacje dodatkowe, np.: zamiast ed. – red., zamiast intr. – wstęp.

 15. W zapisie bibliograficznym proszę podawać nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz odpowiednie do cytatu numery stron.

 16. Jeśli w tekście brak miejsca wydania, proszę podawać tylko nazwę wydawnictwa i numery stron.

 17. W zapisie bibliograficznym proszę podawać inicjały imion, a nie pełne imiona – także jeśli chodzi o tłumaczy, redaktorów etc.

 18. Proszę nie rozdzielać spacjami inicjałów imion.

 19. W pracach bibliograficznych informację o liczbie stron danej pozycji proszę podawać jako s. (nie ss.).

 20. Format przypisu (przykłady):

Książki

O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Mediasat Poland, Kraków 2004.

Artykuły z książek

R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.

A. Mickiewicz, Przypomnienie, [w:] idem, Wiersze, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 60.

A. Conrad, Zielona dolina, przeł. J. Kowalski, [w:] Ogrody, red. A. Wolska, P. Fiskowski, Refleksja, Porosno 2014.

 

Hasła encyklopedyczne

K. Walc, Horror [hasło w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 222-227.

 

Artykuły z czasopism

B. Hadaczek, Czas i przestrzeń w konstrukcji bohatera powieści rozwojowej, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 7-9, s. 117-127.

 

Piosenki

„Closterkeller”, Dwa oblicza Ewy, [na płycie]: Violet, Izabelin Studio 1993, utwór 15.

 

Filmy

I Bóg stworzył kobietę (Et Dieu créa la femme, reż. R. Vadim, Francja 1956)

 

Seriale TV

Ludzie Paco (Los hombres de Paco, 2005-2010 Antena 3, Hiszpania)

Doktor Who (Doctor Who, 1963-, BBC, Wlk. Brytania)

 

Ścieżki dźwiękowe

Ścieżka dźwiękowa, [w:] Lśnienie (The Shining, reż. S. Kubrick, Wlk. Brytania-USA 1980, 8. min.)

 

Gry

Wiedźmin, prod. CD Projekt RED, wyd. Atari, Polska 2011.

 

Źródła elektroniczne

R. Hiroe, Black Lagoon, [w:] http://www.mangareader.net/700/black-lagoon.html, dostęp: 28.11.2017.

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout