Recenzenci

Terri Doughty (Vancouver Island University, Kanada)

Hans Esselborn (Universität Köln, Niemcy)

Detlef Haberland (Carl von Ossietzky Universität, Niemcy)

Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)

Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski)

Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Wrocławski)

Jacek Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski)

Olesya Stuzhuk (Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Krystyna Syrnicka (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa)

Józef Szostakowski (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa)

Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski)

Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 Procedura recenzowania:

1. Publikacje muszą spełniać wymogi stawiane pracom naukowym zarówno pod względem formalnym, jak również treściowym i językowym.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających wspomnianych wymogów przed przystąpieniem do procedury recenzowania.
3. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
5. Publikacje są recenzowane w procedurze double-blind review.
6. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
7. Szczegółowa ocena publikacji przyjętych wstępnie przez redakcję należy do recenzentów.
8. Nazwiska recenzentów współpracujących aktualnie z redakcją czasopisma są podane w zakładce Recenzenci.
9. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
10. W sytuacjach szczególnych powołany zostaje superrecenzent.
11. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
12. Autorzy otrzymują kopie recenzji w wersji elektronicznej bądź papierowej.
13. Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest autorship.
14. Pozostałe kryteria akceptacji/odrzucenia publikacji są podane do wiadomości w zakładce Dla Autorów (http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66).

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy