Dla autorów

1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.
2. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pod adresem: Anna Gemra, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław, z dopiskiem „Literatura i Kultura Popularna” lub pocztą elektroniczną na adres: angemra@tlen.pl względnie anna.gemra@uwr.edu.pl z tematem „Literatura i Kultura Popularna”.
3. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego.
4. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych w wersji papierowej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad redagowania tekstu: zgodne z wytycznymi Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: www.wuwr.com.pl, zakładka: „Dla autorów”, a następnie zakładki: „Wskazówki techniczne” oraz „Bibliografia i przypisy”.
6. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma w terminie 14 dni. Niedostosowanie artykułu do standardów redakcyjnych oznacza rezygnację z procedury recenzowania i publikacji.
7. Przyjmujemy teksty także w językach obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, języki słowiańskie, włoski).
8. Bez względu na język oryginału do artykułu należy dołączyć (do 600 znaków ze spacjami) tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz afiliację w języku angielskim.
9. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:
a) artykuł — 25 000 znaków ze spacjami;
b) recenzja — 5400 znaków ze spacjami
Teksty przekraczające ten limit będą przyjmowane wyłącznie za osobną zgodą redakcji.
10. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” są recenzowane (recenzje w procesie double-blind). Szczegółowe informacje o procesie recenzowania w zakładkach „Recenzenci” i „Dla Autorów”.
11. Czasopismo stosuje procedury zapobiegające praktykom ghostwriting i guest autorship.
12. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.
13. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, nieuprawnione cytowania, ghostwriting, guest autorship etc.) ponoszą autorzy.
14. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Autorzy są zobowiązani do uwzględniania uwag recenzentów.
15. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta autorska nie może wprowadzać zmian istotnie zmieniających pierwotną treść artykułu.
16. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
17. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.
18. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.
19. Szczegółowe informacje dla Autorów: http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66; http://lkp.wuwr.pl/page/recenzenci-65.
20. Adres redakcji: Instytut Filologii Polskiej, „Literatura i Kultura Popularna”, Anna Gemra, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy