Assessing Steampunk’s Future: The Test Case of The Gaslight Dogs

  1. Terri Doughty ORCiD: 0000-0002-5495-6126

Abstract

Assessing Steampunk’s Future: The Test Case of The Gaslight Dogs

Steampunk as a literary genre is at a key point in its evolution. There is disagreement on the definition of the genre, with prescriptivists insisting that the genre must remain true to its roots in neo-Victorian technological retrofuturism, thereby locating it primarily in the Transatlantic industrial world dominated by imperial Britain, and descriptivists wanting to open up the definition to create space for steampunk to move beyond the boundaries of the nineteenth-century, Europe, and the Industrial Revolution. This paper explores how Canadian author Karin Lowachee’s The Gaslight Dogs (2010), a novel that appears not to contain many of the tropes of steampunk, can be classified as such if the understanding of steampunk technology as technofantasy is permitted to be more fantastic than technical in a Western, scientific sense. This redefinition has significant implications in terms of creating space within the genre for fictions to be set among and articulate the worldview of Indigenous cultures that have developed their own technologies, not industrialised technologies. If steampunk is to continue to be a vital genre rather than becoming stale and formulaic, development of more multicultural steampunk books, like The Gaslight Dogs, is necessary to continue pushing the boundaries of the genre. Multicultural steampunk fiction also continues the genre’s interrogation of imperial power relations by decentring Western imperial powers with their industrialised technologies.


Przyszłość steampunku? Casus The Gaslight Dogs


Steampunk jako gatunek literacki wszedł obecnie w kluczową fazę swego rozwoju. Nie ma jednakże zgody co do definicji gatunku. Podczas gdy normatywiści upierają się, że gatunek powinien dochować wierności swoim korzeniom — neowiktoriańskiemu technologicznemu retrofuturyzmowi — umiejscawiając go przede wszystkim w transatlantyckim, industrialnym świecie, zdominowanym przez imperium brytyjskie, deskryptywiści z kolei są skłonni rozszerzyć definicję steampunku poza XIX w., Europę i rewolucję industrialną. Niniejszy artykuł bada, w jaki sposób powieść The Gaslight Dogs (2010) kanadyjskiej autorki Karin Lowachee, która pozornie nie za-wiera w sobie zbyt wiele steampunkowych tropów, może być jednak zaliczona do gatunku, jeśli tylko zgodzimy się przyjąć bardziej fantastyczne niźli stricte techniczne, w zachodnim, naukowym sensie, rozumienie technologii steampunkowej. Ta redefinicja niesie z sobą istotne implikacje co do stworzenia w obrębie gatunku przestrzeni dla utworów fabularnych wyrażających punkt widzenia rdzennych kultur, które rozwinęły swoje własne technologie, nieoparte na industrializacji. Jeśli steampunk ma pozostać gatunkiem żywotnym, zamiast zasklepić się w obrębie wytartych formuł, konieczne jest pojawienie się bardziej wielokulturowych tekstów steampunkowych, takich właśnie jak The Gaslight Dogs. Wielokulturowe utwory steampunkowe kontynuują także dzieło kwestionowania imperialistycznego układu sił przez decentralizację zachodniego imperializmu oraz jego zindustrializowanych technologii.


Tłumaczenie Grzegorz Trębicki

Download article

This article

Literatura i Kultura Popularna

20, 2014

Pages from 39 to 48

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout