„Wear the Grudge Like a Crown“. Überlegungen zum Heldenstatus des Achilles in Tools The Grudge

  1. Markus Schleich

Abstract

“Wear the Grudge Like a Crown”. Thoughts on the Heroic Status of Achilles in Tool’s The Grudge


This paper explores the representation of Achilles’ heroism within an artefact of popular culture — namely, the song The Grudge by the American rock band Tool. In order to understand whether the heroic status of this mythological figure is affirmed, questioned, transformed or deconstructed, three steps are necessary. First of all, a closer examination of heroism in general and Achilles’ status as a hero serves as a starting point. What defines a hero and how does a heroic figure relate to the society he or she is embedded into. Secondly, one needs to understand the narrative means of popular music — on which media channels does this medium rely for storytelling? There are textual elements in songs — the lyrics — but there is a musical environment that should not be ignored, especially with regard to its relation to the lyrical persona. How do these two different channels interact? Does the lyrical persona wander through the sonic surroundings or is it passively drawn into the musical undertow? Thirdly, the first two steps need to be synchronized to examine how this particular song The Grudge presents and evaluates the heroic status of Achilles. While the song rethe heroic status of this mythological figure is affirmed, questioned, transformed or deconstructed, flects on his abilities and potential to become the greatest hero of Ancient Greece, it breaks with the passed down ideal of a brave hero and rather focuses on Achilles’ grudge, and the rage it eventually turns into, thus posing the question whether Achilles is a hero who actively shapes his destiny or a victim overpowered by his emotions.


„Wear the Grudge Like a Crown”. Refleksje nad statusem Achillesa jako bohatera w piosence The Grudge zespołu „Tool”

Artykuł omawia przedstawienie heroizmu Achillesa w jednym z artefaktów kultury popularnej — mianowicie w piosence The Grudge amerykańskiego zespołu rockowego „Tool”. Aby zbadać czy status bohaterski tej mitologicznej postaci zostaje w istocie potwierdzony, zakwestionowany, przekształcony bądź też zdekonstruowany, konieczne są trzy kroki. Po pierwsze, niezbędne jest dokładne przyjrzenie się heroizmowi w ogóle: status Achillesa posłuży tu jako punkt wyjścia. Przy tej okazji trzeba się też odnieść do definicji bohatera i opisu postaci bohaterskiej w relacji do społeczeństwa. Po drugie, należy zrozumieć specyfikę muzyki popularnej — w jaki dokładnie sposób prowadzi swoją narrację? Piosenki zawierają, oczywiście, elementy tekstowe, ale nie można zignorować warstwy muzycznej, zwłaszcza w odniesieniu do jej relacji z podmiotem lirycznym. Jaka jest wzajemna interakcja tych dwóch — odmiennych — kanałów komunikacji? Czy podmiot liryczny wędruje swobodnie poprzez dźwięki, czy też pasywnie poddaje się prądom muzyki? Po trzecie, pierwsze dwa kroki powinny zostać zsynchronizowane, aby można było stwierdzić, w jaki sposób konkretna piosenka — The Grudge — przedstawia i ocenia status bohaterski Achillesa. Choć z jednej strony podkreśla ona jego zdolności i potencjał do tego, by stać się największym bohaterem antycznej Grecji, z drugiej jednak porzuca tradycyjną, idealistyczną wizję dzielnego bohatera, koncentrując się raczej na urazie Achillesa i gniewie, w który w końcu się ona przeradza i stawia pytanie, czy Achilles w istocie jest herosem aktywnie kształtującym swe przeznaczenie, czy też raczej ofiarą własnych emocji.

Download article

This article

Literatura i Kultura Popularna

20, 2014

Pages from 103 to 113

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout